Vedtægter


Agerbæk SF, Aktuelle vedtægter - 3. september 2008 (23.2 Kb)

§ 1

 

Foreningens navn er Agerbæk SF

 

Foreningen er hjemmehørende i Agerbæk, Varde Kommune.

 

Foreningen er stiftet den 1. november 1971.


§ 2

 

Foreningens formål er ved idræt, træning, konkurrence og fælles kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed, trivsel og udvikling. Foreningen sørger efter bedste økonomiske evne at foretage sådanne foranstaltninger.

 

Foreningen er tilsluttet DGI, samt specialforbund under Dansk Idrætsforbund.

 

Foreningens virksomhed er således almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.
 

§ 3

 

Foreningen består p.t. af følgende hovedafdelinger for diverse sportsgrene:

 

-     fodboldafdeling

-     badmintonafdeling

-     gymnastikafdeling

-     håndboldafdeling

-     petanqueafdeling

-     tennisafdeling

-     volleyballafdeling

 

Som aktivt medlem af foreningen kan optages enhver, der vedkender sig foreningens formål og værdigrundlag.

 

Som passivt medlem af foreningen kan optages enhver, der retter henvendelse herom til foreningens ledelse, og som vedkender sig foreningens formål og værdigrundlag.                                                              

 

§ 4

 

Foreningens ledelse kan med 2/3 majoritet nægte at tage en anmodning om optagelse til følge, ligesom ledelsen ved enstemmig beslutning kan ekskludere et medlem af foreningen.

 

Det ekskluderede medlem har dog ret til at forlange afgørelsen indanket for den ordinære generalforsamling.

  

§ 5

 

Foreningens kontingenter, som betales forud, fastsættes af ledergruppen hvert år. Hvis kontingent ikke er betalt inden en måned efter forfaldsdato betragtes dette som en udmelding af foreningen.

 

Et eventuelt overskud, der opstår gennem kontingentbetaling, tilfalder foreningen til anvendelse inden for foreningens formål.

  

§ 6

 

Foreningens ledelse, der består af en formand, en økonomiformand og en aktivitetsformand vælges af generalforsamlingen.

 

Formanden vælges for en periode af 1 år og øvrige medlemmer i ledelsen for en periode af 2 år, således at økonomiformanden vælges i de lige årstal og aktivitetsformanden vælges i de ulige årstal.

 

På generalforsamlingen vælges desuden 2 supplerende medlemmer for en periode af 2 år. Det ene medlem vælges i de lige årstal og det andet medlem i de ulige årstal.

 

Formand, økonomiformand, aktivitetsformand og de to supplerende medlemmer udgør foreningens ledergruppe.

 

Ledelse og ledergruppe, der er ulønnet, fordeler selv sine pligter.

 

Ledelsen nedsætter og vælger alle udvalg og afdelinger i foreningen under hensyn til foreningens behov.

 

Udvalgenes størrelse og forretningsorden fastsættes af ledelsen, dog med den indskrænkning at et medlem af foreningens ledelse ikke kan være formand i et af ledelsen nedsat udvalg eller afdeling.

 

 § 7

 

Ledelsesmøde skal afholdes umiddelbart efter generalforsamling og kan i øvrigt indvarsles, når formanden eller øvrige medlemmer i ledelsen ønsker dette.

 

Ledelsesmøder skal indvarsles med mindst 2 dages varsel.

 

Ledelsen er beslutningsdygtig ved tilstedeværelse af samtlige medlemmer af ledelsen. Alle afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal.

  

§ 8

 

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

 

Kun foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen afgør ved simpelt stemmeflertal de forslag, der stilles i henhold til dagsorden. Dog kræves til ændring af vedtægterne mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal med mindre andet er angivet i nærværende vedtægter.

 

Afstemninger skal ske skriftligt, når mindst 1/3 af de fremmødte forlanger dette. Dog skal afstemning om udelukkelse af et medlem altid foregå skriftligt.

 

I sager, der ikke er opført på dagsordenen, kan generalforsamlingen ikke foretage bindende beslutning.

 

Stemmeret har ethvert medlem, der er fyldt 15 år og ikke er i restance med kontingent. Medlemmet skal have været medlem af foreningen i mere end 15 dage forinden generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 9

 

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden.

 

1. Valg af ordstyrer og stemmetællere.

2. Formanden aflægger ledelsens beretning og vision for fremtiden.

3. Økonomiformanden aflægger de reviderede regnskaber.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af formand.

6. Valg af økonomiformand eller aktivitetsformand.

7. Valg af supplerende medlem.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

 

Generalforsamlingen skal ved annoncering i en lokalavis bekendtgøres med angivelse af tid og sted senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være ledelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

§ 10

 

Foreningen tegnes af formanden eller af mindst 2 medlemmer af ledelsen.

 

§ 11

 

Foreningens regnskabsår løber fra d. 01.01.- 31.12

  

§ 12

 

Foreningens regnskab skal revideres af 2 revisorer valgt af generalforsamlingen.

 

§ 13

 

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af ledelsen eller når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor formanden forlanger dette og skal afholdes inden 1 måned.

 

Der indkaldes af ledelsen som for ordinær generalforsamling.

 

§ 14

 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer skal være til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de fremmødte stemmer herfor.

 

§ 15

 

På generalforsamlingen tages ved simpelt stemmeflertal beslutning om afvikling af foreningens forpligtelser og anvendelse af formue.

 

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler almennyttige formål.

 

 

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 3.9.2008 og erstatter vedtægter af 27.2.2003.

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Agerbæk SF | Tranebærvej 44 | 6753 Agerbæk | Mail: formand@agerbaek-sf.dk